PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH
prowadzonych przez pracowników
Zakładu Inżynierii Oprogramowania

Ostatnia modyfikacja: 22.04.2010 r.
Prowadzący: dr inż. Zofia Kruczkiewicz
Temat projektu: Internetowy system bazodanowy wspierający firmę handlową
Rezerwacja dla studenta:    Mikołaj Maksymilian Mielniczak (152252)
Informacje dodatkowe:

Cel projektu:
Projekt oraz realizacja wielowarstwowego systemu w technologii Java EE do zarządzania procesem sprzedaży

Zadania do realizacji w ramach kursu PROJEKT INŻYNIERSKI:
1. Przegląd metod zarządzania procesem sprzedaży np. typu data mining.
2. Opracowanie metod do zarządzania procesem sprzedaży
3. Koncepcja architektury aplikacji do zarządzania procesem sprzedaży
4. Wybór technologii typu Enterprise oraz narzędzi wspomagających proces projektowania i implementacji aplikacji
5. Zdefiniowanie mechanizmów ochrony danych i bezpiecznego dostępu do aplikacji
6. Projekt i implementacja systemu do zarządzania procesem sprzedaży
7. Testowanie funkcjonalności wykonanego systemu w zakresie zarządzania procesem sprzedaży
9. Końcowa redakcja pracy

Informacje dodatkowe:
Technologie typu Enterprise (JEE, MS.NET), systemy baz danych np. MS SQL SERVER, ORACLE, PostGreSQL, MySQL
1. Martin Robert C., Martin Micah, Agile, Programowanie zwinne. Zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#. Gliwice, Helion, 2008.
2. Mukhar K., Zelenak C., Weaver J., Crume J., Beginning Java EE 5: From Novice to Professional, Appress, 2006.
3. Alur D., Crupu J., Malks D., J2EE. Wzorce projektowe, Helion, Gliwice, 2004.
4.Hand David, Mannila Heikki, Smyth Padhraic, Eksploracja danych, WNT, Warszawa
5. Nilsson Jimmy, Applying Domain-Driven Design and Patterns with Examples in C# and .Net
6.
Stephen H. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa, 2006

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Implementacja wybranych algorytmów do przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA.
Rezerwacja dla studenta:   Bagiński Rafał   (163751)
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej powstanie biblioteka wybranych algorytmów służących do wydajnego przetwarzania danych na procesorach graficznych GPU. W bibliotece znajdą się np. funkcje do przetwarzaniu grafiki (jak kompresja/dekompresja JPEG) i multimediów. Zaimplementowane algorytmy zostaną porównane z algorytmami wykorzystującymi procesor CPU, tj. algorytmami zaimplementowanymi w tradycyjny sposób.
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu:  Stworzenie systemu indeksowania zasobów wykorzystującego ontologie.
Rezerwacja dla studenta:    Bok Bartosz (163805)
Informacje dodatkowe: W ramach pracy inżynierskiej rozbudowany zostanie system zarządzania repozytorium plików o dodatkowe funkcje, np.:
a) rozszerzalny mechanizm automatycznego indeksowania plików, uruchamiany podczas ich dodawania do zasobu, zaimplementowany np. z użyciem mechanizmu wtyczek. Indeksowanie odbywać się ma w oparciu o metadane zaszyte w plikach (np. dane EXIF w plikach JPEG lub inne metadane, które definiuje zadany format plików);
b) mechanizm kategoryzacji zasobów, wykorzystujący zaszyte w nich metadane (np. podział zbioru plików na podzbiory w zależności od daty utworzenia, lub w przypadku zdjęć - modelu aparatu, który je wykonał).
c) interfejs udostępniania metadanych dotyczących zasobów, wykorzystywany przez programy zewnętrzne
d) mechanizm arbitralnego definiowania kryteriów wyszukiwania przez użytkownika;

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Wykonanie analizatora treści zasobów internetowych w celu jego wykorzystania w budowie sieci semantycznych.
Rezerwacja dla studenta:   Dróżdż Karol (163942)
Informacje dodatkowe:
Celem pracy inżynierskiej jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli na automatyczną analizę treści wyszukanych bądź wskazanych zasobów internetowych i ich powiązanie z innymi zasobami poprzez wykorzystanie technologii sieci semantycznych. Powiązanie to z jednej strony powinno wzbogacić wynik analizy dostarczany użytkownikowi (przez kategoryzację analizowanego tekstu, wskazanie dziedziny lub zakresu tematycznego itp.), z drugiej zaś strony powinno wzbogacać zawartość sieci semantycznych (np. przez tworzenie nowych związków, zapisywanie zaobserwowanych faktów i statystyk)
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu:Wykorzystanie ontologicznej bazy danych w tekstowych grach RPG.
Rezerwacja dla studenta:   Gajek Jacek (163794)
Informacje dodatkowe:
Gra RPG (Role Playing Game) polega na wcielaniu się graczy w role wirtualnych postaci, które żyją w wirtualnym świecie opisywanym przez Mistrza Gry. Gracze w kolejnych ruchach wydają komendy, których interpretacja i wynik zależą od kontekstu, w jakim aktualnie znajduje się podległa im wirtualna postać. Specjalną odmianą komputerowych gier typu RPG są tekstowe gry RPG. Bazują one na interakcjach gracza z wirtualnym światem zamodelowanym w pamięci komputera za pośrednictwem tylko i wyłącznie terminala tekstowego. Gracz wysyła polecenia do gry, takie jak na przykład "Idź na wschód", natomiast gra odpowiada opisami wirtualnego otoczenia.
Celem pracy jest wykorzystanie ontologicznej bazy danych w implementacji tekstowej gry RPG. Docelowo, twórca przygody będzie wprowadzał do bazy danych same fakty oraz
zależności pomiędzy nimi. Na podstawie tych faktów silnik gry wygeneruje komendy udostępniane graczowi oraz odpowiedzi zawierające opis świata gry.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Zastosowanie technologii Bluetooth i FUSE do zdalnego zarządzania plikami na urządzeniach mobilnych.
Rezerwacja dla studenta:  Gawron Andrzej (163767)
Informacje dodatkowe:
Celem pracy inżynierskiej jest stworzenie rozwiązania, które pozwoliłoby na zarządzanie plikami danego urządzenia mobilnego (np. telefonu komórkowego) z poziomu osobnego komputera. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywać się ma za pośrednictwem Bluetooth, zaś za montowanie i synchronizację systemu plików odpowiedzialna ma być biblioteka FUSE. Budowane rozwiązanie ma posłużyć do sprawdzenia możliwości integracji urządzeń mobilnych z komputerem działającym w systemie Linux.
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Stworzenie narzędzi programowych do przetwarzania danych GPS.
Rezerwacja dla studenta:   Kaczmarzyk Dari
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej zaprojektowane zostaną ramy programowe dla budowy algorytmów przetwarzania danych GPS pochodzących z urządzeń bądź serwisów. Zaimplementowane zostaną wybrane operacje przetwarzania, jak interpolacji, uśredniania i transformacji układów współrzędnych. Zbudowany zostanie interfejs pobierania danych (np. wirtualy COM do komunikacji z urządzeniem GPS).
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Implementacja metody śledzenia promieni w środowisku rozproszonym z interfejsem użytkownika w postaci aplikacji sieciowej.
Rezerwacja dla studenta:   Kuczera Jacek (163828)
Informacje dodatkowe:
Metoda śledzenia promieni (ray tracying) już od wielu lat jest stosowana do tworzenia obrazów sztucznej, trójwymiarowej sceny. Istnieje liczny zbiór algorytmów, które w większym lub mniejszym stopniu radzą sobie z osiągnięciem naturalnie wyglądających rezultatów.
Celem pracy inżynierskiej jest stworzenie aplikacji sieciowej pozwalającej na uruchomienie algorytmów śledzenia promieni w środowisku rozproszonym. Wymagane będzie zaprojektowanie sposobu rozproszenia obliczeń, ich agregacji oraz prezentacji na graficznym interfejsie użytkownika udostępnianym w usłudze sieciowej. Stworzona aplikacja powinna umożliwiać jakościowe i ilościowe porównywanie obrazów wynikowych tworzonych na podstawie dostarczonych modeli i za pomocą różnych algorytmów.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Implementacja silnika do transformacji niestrukturalnych zapytań na zapytania SPARQL jako części inteligentnego systemu wyszukiwania.
Rezerwacja dla studenta:   Luszawski Michał (163769)
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej zostanie zaprojektowana i zaimplementowana metoda analizy zapytań niestrukturalnych (reprezentowanych w postaci zdań, zestawu słów, fragmentów tekstu itp.) wraz z transformacją tych zapytań do wyrażeń języka SPARQL. Wyrażenia SPARQL obsługiwane mają być przez repozytorium grafów RDF, do którego ostatecznie trafić mają zapytania i które musi wygenerować odpowiedź.
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Implementacja konektora pozwalającego na podłączanie się tezaurusów wykonana w technologii EBJ.
Rezerwacja dla studenta:   Nejman Dawid (163758)
Informacje dodatkowe:
W sieci Internet już od jakiegoś czasu istnieją usługi sieciowe, które nazwać można elektronicznymi tezaurusami – dostarczają one informacji o pojęciach i ich powiązaniach, które częstokroć używane są jako dane referencyjne w innych aplikacjach. Takie elektroniczne tezaurusy mogą posiadać różne interfejsy programowe, różne dowiązanie, mogą też udostępniać różnie zaimplementowane operacje transakcyjne (typu wstaw, usuń, modyfikuj).
Zadanie, które zrealizowane ma być w trakcie pracy inżynierskiej polegać ma na zaimplementowaniu komponentów programowych, które pozwolą na łatwą komunikację ze różnymi elektronicznymi tezaurusami. Bazową technologią implementacji ma być EJB.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Budowa aplikacji sieciowej z interfejsem tworzonym dynamicznie po stronie klienta do komunikacji z wybraną usługą sieciową.
Rezerwacja dla studenta:   Skalniak Tomasz (163911)
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej ma być zaprojektowana i wykonana usługa sieciowa, która pozwoli na zadawanie pytań i wyświetlanie uzyskanych odpowiedzi na stronie internetowej, tworzonej dynamicznie po stronie klienta. W implementacji wykorzystane mają być technologie AJAX i jQuery.
Rozwiązanie uwzględniać ma możliwość definiowania logiki biznesowej realizowanej po stronie serwera usługi.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Wykonanie translatora żądań należących do protokołu wybranej usługi sieciowej na żądania SPARQL wraz z zastosowaniem repozytorium RDF w warstwie danych tej usługi.
Rezerwacja dla studenta:   Strzelecki Marek (163855)
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej powstanie translator zapytań protokołu CSW 2.0.2 na zapytania SPARQL. Do celów testowych zostanie wdrożone i wypełnione danymi wybrane repozytorium RDF (np. Sesame).
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Integracja wyników wyszukiwania dostarczanych przez wybrane wyszukiwarki internetowe.
Rezerwacja dla studenta:   Świątek Łukasz (163887)
Informacje dodatkowe:
Na rynku istnieje obecnie wiele serwisów świadczących usługi wyszukiwania. W ramach pracy inżynierskiej zbudowane zostanie narzędzie programowe, pozwalające na integrację wielu takich usług w jednym interfejsie użytkownika. Wspierane będą m.in. wyszukiwarki Google, Yahoo. W pracy uwzględniona zostanie możliwość podłączania się do dziedzinowych usług i portali, udostępniających usługi wyszukiwania.
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kubik
Temat projektu: Budowa aplikacji sieciowych wizualizujących wyniki swego działania na mapach.
Rezerwacja dla studenta:   Trala Dariusz (163900)
Informacje dodatkowe:
W ramach pracy inżynierskiej zbudowana zostanie biblioteka przykładów pokazujących, w jaki sposób można wyświetlać dane przestrzenne w aplikacjach sieciowych. Pod uwagę wzięte zostaną komercyjne oraz niekomercyjne rozwiązania, m.in. różne API (jak Google Maps), biblioteki (jak OpenLayers) oraz narzędzia, pozwalające podczytywać dane z różnych źródeł i w różnych formatach. W przykładach pokazane zostanie m.in. wykorzystanie opcji przestrzennej relacyjnych baz danych.
Prowadzący: dr inż. Paweł Rogalinski
Temat projektu: Projekt i implementacja systemu ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Rezerwacja dla studenta:   temat wolny
Informacje dodatkowe:
Celem pracy jest budowa bazodanowego systemu wspierającego ewidencję sprzętu komputerowego i oprogramowania w Laboratorium Informatyki IIAR.
System powinien być wyposażony w  interfejs użytkownika dostepny z poziomu przeglądarki internetowej.
Prowadzący: dr inż. Paweł Rogalinski
Temat projektu: Pakiet programów wspomagający tworzenie rozkładu zajęć dydaktycznych
Rezerwacja dla studenta:   temat wolny
Informacje dodatkowe:
Celem pracy jest implementacja i wdrożenie oprogramowania wspomagającego układanie planu zajęć dydaktycznych spełniających standardy prowadzenia zajęć na Politechnice Wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki studiów zaocznych. System z graficznym interfejsem powinien dokonywać kontroli poprawności planu oraz generować raporty przedstawiające plan w różnych perspektywach.
Prowadzący: dr inż.
Temat projektu:
Rezerwacja dla studenta:   temat wolny
Informacje dodatkowe:

Prowadzący: dr inż.
Temat projektu:
Rezerwacja dla studenta:   temat wolny
Informacje dodatkowe:


Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres email: pawel.rogalinski@pwr.wroc.pl